Podstawy  programu Warsaw  Montessori Middle School

Program gimnazjalny Montessori:

 • uczy młodzież samodzielnego myślenia i rozwija zdolność logicznego rozumowania, umiejętności poznawcze i wyższego rzędu umiejętność myślenia „sformalizowanego”, nie narzucając uczniom konieczności zapamiętywania gotowych koncepcji, teorii i informacji przedstawionych w lekturach i podręcznikach;
 • Oferuje szeroką perspektywę postrzegania świata, podkreśla powiązania środowiskowe, rozwój historyczny i wzajemne zależności między ideami i wydarzeniami – perspektywę międzynarodową i transkulturową;
 • Oparty jest na założeniach prorozwojowych i odpowiada potrzebom intelektualnym, socjalnym, emocjonalnym i fizycznym młodzieży;
 • Wykracza poza tradycyjny kurs przygotowawczy na studia, uczy młodzież logicznego myślenia, prowadzenia badań, wyrażania siebie w mowie i w piśmie oraz stosowania nabytej wiedzy w praktyce;
 • Oparty jest na „zintegrowanym podejściu tematycznym”, które łączy rozmaite dziedziny wiedzy w studium o wszechświecie, o świecie przyrody i doświadczeniach człowieka. Podejście zintegrowane jest jedną z największych zalet filozofii Montessori. Na przykład, gdy uczniowie poznają kulturę i historię starożytnej Grecji na lekcjach historii, omawiają mitologię, czytają Homera i wielkie tragedie greckie podczas lekcji językowych. Natomiast na zajęciach poświęconych Szekspirowi uczniowie szkoły ponadpodstawowej analizują okres elżbietański i chodzą na przedstawienia teatralne.
 • Montessoriańskie programy nauczania dla szkoły średniej nie wywierają nacisku na współzawodnictwo akademickie pomiędzy uczniami. Uczeń jest oceniany na podstawie logicznych i obiektywnych kryteriów. Uczniowie nie otrzymują ocen według krzywej, są raczej oceniani indywidualnie w oparciu o wyraźnie określone cele akademickie, z zastosowaniem szerokiej gamy metod oceny, obejmujących między innymi portfolio, realizację projektów długoterminowych i samoocenę.
 • Montessori na poziomie podstawowym zachęca uczniów do wyciągania wniosków z procesu nauczania, zwłaszcza do uczenia się na błędach.
 • Style nauczania są elastyczne, co pozwala na modyfikację zadań i strategii sprawdzania wiedzy w zależności od indywidualnego stylu uczenia się i indywidualnych zainteresowań ucznia.
 • Program pozwala uczniom na poszerzanie wiedzy przez doświadczenie i późniejsze zastosowanie jej w praktyce. Nasza szkoła w świadomy sposób wspiera uczniów w ich wysiłkach na rzecz budowania poprawnej samooceny, niezależności, odpowiedzialności, współodczuwania, otwartości na nowe doświadczenia i wiedzę, cierpliwości i samodyscypliny, akceptacji innych oraz tworzenia trwałych i satysfakcjonujących więzi społecznych.
 • Między uczniami a szkołą nawiązane zostaje poczucie wspólnoty dające uczniom wiele możliwości planowania życia szkoły i społeczności szkolnej oraz aktywnego w nim udziału.
 • Uczniowie wdrażani są w zagadnienia społeczne środowiska, w którym żyją, zarówno poprzez realizację programu nauczania, jak i przez doświadczenia pozaszkolne, działania wolontariackie, jak i praktyki uczniowskie.
 • Program ułatwia uczniom wejście w dorosłość poprzez wspieranie nabywania efektywnych i odpowiedzialnych umiejętności społecznych, zwłaszcza w relacjach między uczniem a rodziną, w grupie rówieśniczej, w relacjach z płcią przeciwną, oraz osiągania niezależności finansowej.
 • Szkoła ponadpodstawowa jest społecznością ludzi młodych i dorosłych, w której panuje życzliwość, zaufanie i wzajemny szacunek.
 • Szkoła to laboratorium społeczne, w którym młodzież uczy się dorosłego życia w bezpiecznym środowisku.
 • Nasi nauczyciele są ludźmi renesansu i pełnią rolę mentorów, którzy wspomagają swoich uczniów w nauce obserwacji, słuchania, krytycznej lektury, gromadzenia informacji i wyciągania wniosków z codziennych doświadczeń.
 • Szkoła świadomie buduje ducha przedsiębiorczości.
 • Szkoła świadomie wspiera indywidualny rozwój duchowy i etyczny uczniów i zachęca ich do pracy na rzecz swoich społeczności.
 • Program nauczania ma za zadanie rodzić pasję i dawać uczniom szanse na rozkwit intelektualny, pozwalać dzieciom o wyjątkowych talentach na rozwój bez zerwania z dotychczasowym środowiskiem szkolnym i konieczności przedwczesnego rozpoczęcia studiów. Osiągamy ten cel poprzez wykorzystanie doświadczeń szerszych społeczności lokalnych i ogólnokrajowych w celu organizacji zajęć, opieki akademickiej oraz zapewnienia indywidualnego toku nauczania o odpowiedniej strukturze i stawiającego odpowiednie wyzwania odpowiadające osobowości każdego dziecka.
 • Na koniec, szkoła powinna znajdować się w miejscu, które sprzyja kontemplacji i harmonii duchowej, które można odnaleźć w górach, puszczach, na pustyniach, w ogrodach i na brzegu morza. Najczęściej efekt ten osiąga się wśród przyrody, a nie w nowoczesnych budynkach. Szkoła może być zwykłym budynkiem, jednak otocznie wokół niej powinno być tak zaprojektowane, by wywoływać uśmiech na twarzy, za każdym razem, kiedy uczniowie opuszczają budynek.

AMI_cert

Kontakt

Warsaw Montessori Middle School
ul. Tatrzanska 5a
00-742 Warszawa
mobile: +48 604 137 826
middleschool@warsawmontessori.edu.pl

Copyright © 2017
warsawmontessori.middleschool.edu.pl